Vodomeri

Vodomer

Vodomer omogoča merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovoda. Vgrajen je v vodomernem jašku.

Redna menjava vodomerov poteka v skladu z veljavnimi predpisi, ki zahtevajo menjavo in pregled na vsakih 5 let. Stroške menjave vodomerov krije uporabnik, preko mesečne položnice skupaj s porabo vode.

Popise vodomerov upravljavec Komunala Škofja Loka izvaja dvakrat letno za individualna gospodinjstva po vnaprej določenem planu. Za večstanovanjske objekte in industrijske uporabnike se popise izvaja mesečno.

Vsi uporabniki lahko stanja vodomerov javljate mesečno.

Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri nadzoru obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode zunaj dopustnih toleranc, nosi stroške izrednega nadzor izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda. Za porabo vode je vsak uporabnik vode odgovoren sam.

Zaradi puščanja WC-kotličkov, izrabljenih tesnil pri pipah ali poškodb na interni vodovodni napeljavi prihaja do nenadzorovanega izliva vode, kar se odraža v stanju porabe, izpisanem na vodomeru.

 

Vodomerni jašek

Vodomer mora biti dostopen in zaščiten proti zalitju s talno vodo in v zimskem času proti mrazu.

 

Interno vodovodno omrežje

Za stanje internega vodovodnega omrežja sta odgovorna uporabnik in lastnik objekta.

Navodila za vzdrževanje internega vodovodnega omrežja so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Interno vodovodno omrežje vpliva na kvaliteto pitne vode, zato je pomembno njegovo pravočasno investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje njegove pretočnosti.

Več o tem lahko preberete tukaj: https://www.komunalaskofjaloka.si/2023/09/05/hvo-vpliva-na-kvaliteto-pitne-vode/

Dostopnost