Pogosta vprašanja naših uporabnikov

Koristne informacije o pitni vodi

Pogosta vprašanja, razlage, navodila, priporočila, zakonodajo, koristne povezave na več institucij, letna poročila o monitoringu pitnih vod v RS, dobite na spletni strani NIJZ.

Podatke o kakovosti pitne vode iz Javnega loškega vodovoda in Javnega vodovoda Rovte Lenart Luša prejmete na:

Podatek ali se naselje, za katerega vas zanima kakovost pitne vode, oskrbuje s pitno vodo iz vodovoda v upravljanju Komunale Škofja Loka, najdete na vodovodno omrežje.

Pitna voda iz JLV je srednje trda, kar pomeni od 8 do 12 nemških stopinj (°dH), odvisno od tega, kateri vir pitne vode ali več virov pitne vode je vključenih na posameznem delu omrežja. Pitna voda iz JVRLL ima trdoto 10 nemških stopinj (°dH). Podatek uporabniki običajno potrebujete pri nastavitvi raznih gospodinjskih aparatov, itd. TRDOTA VODE: Izraz trdota vode pomeni vsebnost kalcijevih in magnezijevih soli, raztopljenih v vodi. Resda voda vsebuje še druge večvalentne katione – večkrat pozitivno nabite ione (Stroncij: Sr2+, Barij: Ba2+), vendar jih je manj in jih zato v tej definiciji zanemarimo. Običajni izraz trdota vode se nanaša na celokupno (skupno, totalno) trdoto vode, ki pomeni vsoto kalcijeve in magnezijeve trdote (glede na vrsto kationa) ali pa vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote (glede na vrsto aniona). Karbonatna trdota pomeni vsebnost hidrogenkarbonata v vodi. Pri segrevanju se hidrogenkarbonati zemeljskoalkalijskih kovin pretvorijo v netopne karbonate, izhaja CO2. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v cevi, parne kotle, bobne pralnega stroja ipd. in ovira prenos toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč pralnih sredstev. Nekarbonatna (stalna, permanentna) trdota predstavlja soli zemeljskoalkalijskih kovin z drugimi anioni (soli kalcija in magnezija z drugimi negativno nabitimi ioni), ki se nahajajo v vodi (klorid, sulfat, nitrat, hidrogenfosfat, silikat). Te soli so topne tudi pri višji temperaturi. Trdoto vode po dogovoru podajamo v nemških trdotnih stopinjah (od, odH, oN ), in sicer tako, da voda s trdoto ene nemške trdotne stopinje po definiciji vsebuje 1 mg raztopljenega CaO v 100 ml (ali 10 mg v 1 l) oz. enako množino karbonata ali magnezijeve soli. Razdelitev vod glede na trdoto: pod 4 od zelo mehka (destilirana); voda 4-6 od mehka voda (deževnica); 8-18 od srednje trda voda (vodovodna); 18-30 od trda voda; nad 30 od zelo trda voda. Opomba: Poznano je še podajanje trdote v francoskih stopinjah in v milimolih na liter (mmol/l).
Vsebnost mineralov, raztopljenih v pitni vodi iz JLV, je odvisna od tega, kateri viri pitne vode so vključeni v distribucijo. NLZOH je v mesecu juliju 2023 odvzel vzorec pitne vode iz JLV, ko je bila v omrežju v Škofji Loki v pretežni meri pitna voda iz vrtin Visoko in v manjši meri pitna voda iz zajetja Trebija, ter opravil analize v laboratoriju. Iz poročila o kemijskem preskušanju je razvidno, da je vsebnost mineralov v PV iz JLV sledeča: Kalcij (Ca) 38 mg/l; Magnezij (Mg) 20 mg/l in Kalij (K) 0,26 mg/l. Ko bo zaključena investicijska obnova JLV v Hotovlji in bodo v JLV namesto vrtin Visoko vključeni redni viri iz Hotovlje, bo NLZOH ponovno odvzel vzorec PV iz JLV in opravil analizo na vsebnost mineralov v PV iz JLV. V JVRLL se distribuira samo pitna voda iz zajetja Mladi vrh, NLZOH je vzorec PV iz JVRLL odvzel v mesecu juliju 2023, vsebnost mineralov v PV iz JVRLL pa je sledeča: Kalcij (Ca) 36 mg/l; Magnezij (Mg) 17 mg/l in Kalij (K) 0,14 mg/l. Referenčne vrednosti za vnos mineralov za otroke, mladostnike in odrasle so dostopne na spletni strani NIJZ.
Na Javnem loškem vodovodu (krajše JLV) in Javnem vodovodu Rovte-Lenart-Luša (krajše JVRLL) je v skladu z zakonodajo, s strani Komunale Škofja Loka d.o.o., ki je upravljavec teh dveh vodovodnih sistemov, vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema. V sklopu notranjega nadzora so na JLV redni mesečni odvzemi vzorcev (praviloma 2 seriji vzorčenj vsak mesec na 11-ih ali 12-ih odvzemnih mestih v omrežju JLV) za laboratorijske preiskave, ki jih preko celega leta izvaja NLZOH, na JVRLL pa se kontrola kvalitete PV, s strani NLZOH, izvaja vsak drugi mesec na dveh ali treh mestih v omrežju JVRLL. V skladu z letnim planom se spremljajo parametri iz delov A,B in C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi, nabor parametrov je različen po odvzemnih mestih JLV in JVRLL. Glede na rezultate laboratorijskih preiskav se na spletni strani ažurira semafor za pitno vodo, ki je razviden v zavihku kakovost pitne vode. Uporabnik ob vpogledu takoj prejme informacijo ali je pitna voda iz JLV in JVRLL primerna za uživanje brez omejitev. Obvestilo je razvidno v barvnem okvirčku. Vsem uporabnikom, ki želijo vpogled v poročila NLZOH je to omogočeno na sedežu upravljavca: Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka, ob predhodni najavi. O vseh rezultatih laboratorijskih preskušanj vzorcev pitne vode (iz JLV in JVRLL) so sproti direktno iz NLZOH obveščeni: Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Kranj, Občina Škofja Loka (lastnica vodovoda) in Komunala Škofja Loka (upravljavec vodovoda). V primeru eventualnih neskladnih (neustreznih) vzorcev pa so, kadar je to potrebno (glede na določila predpisa) poleg uporabnikov in prej navedenih prejemnikov, obveščena še pristojna ministrstva in NIJZ, ter po potrebi še ostale pristojne inšpekcije in svetovalne službe.
Zdravstvena ustreznost pitne vode je določena s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS 19/04) in njegovimi spremembami in dopolnitvami (Ur.l.RS 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).
Dezinfekcija pitne vode je postopek priprave vode (največkrat kemijski, npr. kloriranje) s katerim v vodi uničimo mikroorganizme, ki v pitni vodi ne smejo biti prisotni. Za dezinfekcijo vode doma, ob izrednih situacijah, je najbolj učinkovit postopek prekuhavanje, ki je učinkovit, če voda burno vre 1 minuto, 3 minute pa popolnoma zadošča. Več o tem na spletni strani NIJZ "Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo".
Navidezna bela obarvanost vode, ki jo natočimo v prozoren kozarec, ni posledica prekomerne vsebnosti klora v vodi, kot ocenjuje kar nekaj uporabnikov. Bela obarvanost je fizikalni pojav številnih mikroskopsko majhnih in nekoliko večjih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se ta pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Ko takšno vodo natočimo v kozarec, se v nekaj minutah zbistri, saj zračni mehurčki potujejo proti površini in se nato razblinijo. Če je voda kalna (motna), se seveda po različno dolgem času prav tako lahko zbistri, vendar se na dnu kozarca vedno nabere usedlina, kar je posledica v vodi različno velikih neraztopljenih delčkov.
Rjava obarvanost vode v vodovodnem omrežju in pojav rdeče do rjavih sledi ob iztekanju v lijake, kadi in podobna mesta je posledica prisotnosti usedlin v pitni vodi. Do opisanega pojava največkrat pride na internem (hišnem) vodovodnem omrežju, kadar pride do prekinitve distribucije pitne vode in nato ob ponovni distribuciji, voda na pipe prinese usedline iz starih cevi - to je poseben problem v starih objektih. Več o tem na spletni strani NIJZ.
Upravljavec vodovoda vsakemu novemu uporabniku namesti vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom. V večstanovanjskih objektih, ko je na internem vodovodnem omrežju več uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba z enim vodomerom, izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda ali posameznim uporabnikom po dogovorjenih kriterijih razdelitve po posameznih uporabnikih.
V Škofji Loki to področje ureja Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Škofja Loka (ki je bil objavljen v Uradne listu RS št. 104/2009, 6/2015, 44/2015 in v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 50/2017).
Obračun za porabljeno vodo se naredi v začetku meseca za pretekli mesec. Vsak vodomer se popiše najmanj 2xletno za gospodinjstva in vsak mesec za večstanovanjske objekte ter industrijo. V mesecih ko ni popisa vodomerov se obračuna povprečna mesečna poraba vode. Razpored popisov vodomerov najdete na tej povezavi: POPIS vodomerov.
Glede na Zakon o meroslovju in Odredbo o rokih v katerih se redno overjajo merila, moramo vodomere servisirati in umerjati vsakih pet let pri pooblaščenem serviserju za določen tip vodomera.
V vsakem objektu na kvaliteto pitne vode, ki priteče iz pipe, vpliva tudi hišno vodovodno omrežje (krajše HVO), zato je pomembno, da zagotavljate njegovo ustrezno pretočnost. V skladu s priporočili NIJZ naj pitna voda na vsaki pipi, pred prvo uporabo tega dne, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. Povsod, kjer voda v omrežju zastaja, ker se tam pitna voda ne toči, poskrbite, da se voda izmenja 1x tedensko. NIJZ priporoča, da se v sledečih objektih: vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe, ipd. redna preventivna izpiranja izvajajo preko celega leta, po vsakem obdobju, ko voda v HVO dlje časa stoji (npr. po prostem vikendu, po praznikih, po počitnicah, kolektivnih dopustih) in sicer na vseh pipah v objektu. Še posebej je redno točenje vode pomembno na pipah v kuhinjah, kjer se pitna voda, kot živilo, uporablja v največji možni meri. Posebno pozornost zagotavljanja pretočnosti namenite pipam, kjer se pripravljajo napitki za otroke, osebe z oslabljenim imunskim sistemom in starejše.
Dostopnost