Obveščanje uporabnikov pitne vode

Obveščanje uporabnikov pitne vode iz javnega loškega vodovoda (JLV) in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša (JVRLL), v letu 2021:

člen* VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
 / načrtovana vzdrževalna dela na posameznih odsekih JLV ali JVRLL  1 dan pred prekinitvijo  1. telefonsko ali osebno, če gre za manjši obseg uporabnikov

2. lokalni radio Sora

3. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si **

 /  nepredvidena vzdrževalna dela na posameznih odsekih JLV ali JVRLL (npr. odprava okvar)  čim prej  1. telefonsko ali osebno, če gre za manjši obseg uporabnikov

2. lokalni radio Sora

3. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si

 /  nepredvidene večje motnje v oskrbi s pitno vodo (višja sila) takoj, ko je to mogoče 1. 112

2. lokalni radio Sora

3. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si

 9.  neskladnost pitne vode zaradi hišnega vodovodnega omrežja  od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh 1. dopis (enostan. objekt – samo ta način)

2. na oglasni deski uporabnikov (le v večstanovanjskih objektih)

3. telefonsko-plačnika računov komunale

 21. obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)*** 1. lokalni radio Sora

2. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si

3. 112

4. telefonsko in/ali po e-pošti (šole, vrtci, zdravstvene ustanove, živilski obrati)

na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz.

preklica ukrepa

 1. aplikacija http://www.npv.si/ obveščanje pristojnih: NIJZ, ZIRS in NLZOH
 22.  obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti  od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu 1. lokalni radio Sora

2. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si

3. 112

4. telefonsko in/ali po e-pošti (šole, vrtci, zdravstvene ustanove, živilski obrati)

 31.  obveščanje v primeru odstopanja od mejnih vrednosti za pitno vodo  na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh  1. lokalni radio Sora

2. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si

3. časopis Gorenjski glas

34.  Letno poročilo o skladnosti pitne vode enkrat letno, najkasneje do 31.3., za preteklo leto 1. Ločanka ali Loški utrip

2. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si

3. aplikacija http://www.npv.si/ obveščanje NIJZ, ZIRS in NLZOH

*: člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. L. RS št.: 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17);
**: to obvestilo je priloga računa Loške komunale d.d., Škofja loka za opravljene komunalne storitve za mesec december 2020.
Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. je, od 1.1.2021 dalje, novi upravljavec JLV in JVRLL;
***: če traja ukrep več kot dva tedna, se po dveh tednih dnevno radijsko obveščanje nadomesti s tedenskim obveščanjem.

Številka: 2020-002
Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.

Prenesi “Obveščanje uporabnikov pitne vode” (.pdf)