Obveščanje uporabnikov pitne vode

Obveščanje uporabnikov pitne vode iz Javnega loškega vodovoda (JLV) in Javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša (JVRLL), v letu 2024*:

 

člen** VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
 /

 

načrtovana vzdrževalna dela na posameznih odsekih JLV ali JVRLL 1 dan pred prekinitvijo
 1. telefonsko ali osebno, če gre za manjši obseg uporabnikov
 2. lokalni radio Sora
 3. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si
nepredvidena vzdrževalna dela na posameznih odsekih JLV ali JVRLL (npr. odprava okvar)  čim prej
 / nepredvidene večje motnje v oskrbi s pitno vodo (višja sila)  takoj, ko je to mogoče
 1. 112
 2. lokalni radio Sora
 3. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si
12. neskladnost pitne vode zaradi hišnega vodovodnega omrežja najpozneje v dveh urah po ugotovitvi, če je treba razglasiti omejitev ali prepoved uporabe, sicer najpozneje v treh dneh po ugotovitvi.
 1. telefonsko obvestilo plačnika računov Komunale Škofja Loka;
 2. obvestilo po elektronski pošti, če gre za objekt iz seznama prednostnih prostorov***
 3. dopis lastniku objekta ali upravniku objekta (velja za več stanovanjske objekte)
 17. obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)****
 1. 112
 2. lokalni radio Sora
 3. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si
 4. telefonsko in/ali po e-pošti (velja za prednostne prostore***)
 5. aplikacija http://www.mpv.si/
  – način obveščanja pristojnih: NIJZ, ZIRS in NLZOH
obveščanje v primeru  prekinitve oskrbe s pitno vodo, zaradi njene zdravstvene neustreznosti takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, skladno z izdanimi navodili ministra na predlog NIJZ
18. informacije za uporabnika pitne vode  in letno poročilo o  pitni vodi informacije o pitni vodi -stalna spletna objava;

letno poročilo najkasneje do 31.3.2024, za preteklo leto

 1. spletna stran Komunale Škofja Loka–redno ažurirane objave: www.komunalaskofjaloka.si
 2. Ločanka ali Loški utrip (samo letno poročilo)
 31. obveščanje v primeru odstopanja od mejnih vrednosti za pitno vodo na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh
 1. lokalni radio Sora
 2. spletna stran Komunale Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si
 3. časopis Gorenjski glas

*: to obvestilo je priloga računa Komunale Škofja loka d.o.o. za opravljene komunalne storitve za mesec december 2023;
**: člen Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS 61/2023), skladno z Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS 109/2023);
***: prednostni prostori so objekti z uporabniki, kot to določa Uredba o pitni vodi (Ur. l. RS 61/2023);
****: če traja ukrep več kot dva tedna, se po dveh tednih dnevno radijsko obveščanje nadomesti s tedenskim obveščanjem.

Številka: 382/2023
Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.

  Obveščanje uporabnikov pitne vode v letu 2024

 

 

Dostopnost