Pitna voda Pitna voda

Vodovoda v upravljanju Komunale Škofja Loka

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV), oskrbovalno območje Škofja Loka

V Škofji Loki so se že pred več kot sto leti zavedali, kako pomembna je, za vzdrževanje dobrega javnega zdravja, ustrezna oskrba s pitno vodo, zato smo lahko ponosni na več kot sto let dolgo neprekinjeno oskrbo prebivalcev s pitno vodo iz Javnega loškega vodovoda.

JAVNI LOŠKI VODOVOD (v nadaljevanju JLV) oskrbuje s pitno vodo prebivalce v naslednjih naseljih: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme, Godešič, Gorenja vas – Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Škofjo Loko (delno), Na Logu (delno), Papirnica (delno), Podpulfrca, Pungert, Puštal (delno), Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Andrej (delno), Sv. Barbara (delno), Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah (delno), Zminec (delno) in mesto Škofja Loka.

Redni viri pitne vode za JLV so: zajetja in vrtine v Hotovlji, zajetje Trebija, črpališči Viršk in Vešter, zajetji Lovrenc ter zajetji Gabrovo.

Rezervni viri pitne vode za JLV so črpališča Visoko, Trebija in Sorško polje ter zajetje Trnje.
Črpališče Lipica in nekatera spodnja zajetja v Hotovlji so že nekaj let izključeni iz distribucije, imajo le status virov v opazovanju.

Voda iz vseh zgoraj naštetih virov ni enako kakovostna, zato jo je treba na nekaterih virih pred distribucijo do uporabnikov dezinficirati. Tako se voda v Hotovlji klorira in UV dezinficira, v Lovrencu in na Visokem UV dezinficira, na Trebiji, Gabrovem in na Trnju pa klorira. V primeru izključitve UV Lovrenc iz obratovanja se do uporabnikov distribuira klorirana pitna voda iz virov Trebija in Hotovlja oziroma Visoko (rezervni vir pitne vode). Poleg tega je na JLV vgrajenih več turbidimetrov (naprav, ki merijo motnost vode), ki že v primeru minimalno povečane motnosti vode, ki je sicer človeško oko ne zazna – zazna jo le inštrument, izključijo »motno« vodo iz sistema (v primeru izključitve teče voda v bližnji vodotok in ne do uporabnikov).

JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-LUŠA (JVRLL), oskrbovalno območje Rovte-Lenart-Luša

Javni vodovod Rovte-Lenart-Luša (I., II. in III. faza) je javni vodovod, ki ga je zgradila Občina Škofja Loka, z udeležbo evropskih sredstev in ga 2005 predala v upravljanje izvajalcu javne službe oskrba s pitno vodo.
JVRLL oskrbuje s pitno vodo del prebivalcev naslednjih naselij: Rovte v Selški dolini, Sv. Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša. Del prebivalcev se oskrbuje s pitno vodo iz zasebnih vodovodov.

Vir pitne vode je zajetje Mladi vrh, vsa pitna voda pa se pred distribucijo do uporabnikov UV dezinficira. Izjemoma se ob ekstremnih vremenskih pojavih pitna voda iz JVRLL v minimalnih koncentracijah klorira, pri uporabnikih je prosti preostali klor prisoten običajno le v sledovih.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastništvo in upravljanje JLV in JVRLL

Lastnica obeh javnih vodovodov (JLV in JVRLL) je Občina Škofja Loka.

Od 1. 1. 2021 dalje je upravljavec  Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. Upravljavec upravlja in vzdržuje celotni javni vodovodni infrastrukturni sistem, izdaja projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam in opravlja strokovno-tehnične in razvojne naloge v smislu priprave predlogov strokovnih usmeritev za razvoj.

Relevantne informacije o oceni tveganja sistema oskrbe

Tveganja pri oskrbi s pitno vodo na JLV in JVRLL so in bodo, v največji meri povezana s posledicami podnebnih sprememb (poplave, suše, ter nenadni in siloviti vremenski pojavi). Na nekaterih virih pitne vode se z vzorčenjem stalno ugotavlja mikrobiološko onesnaženje pitne vode, zato je tako na JLV, kakor tudi na JVRLL uvedena stalna dezinfekcija pitne vode, s čemer se tveganje v distribuciji zniža na sprejemljivo raven ali pa popolnoma odpravi, ter se zato uporabnikom dobavlja zdravstveno ustrezna pitna voda: https://www.komunalaskofjaloka.si/pitna-voda/kakovost-vode/

Tveganja pri oskrbi s pitno vodo lahko predstavljajo tudi izredni dogodki v distribuciji (lomi cevi, dotrajanost materialov, neustrezni vgrajeni materiali v hišnih vodovodnih omrežjih) in slabe prakse (v kolikor se te izvajajo ali so se izvajale v preteklosti) na vodovarstvenih območjih za vire pitne vode, kot posledica poselitve, kmetijstva, prometa, industrije in nepravilnega ravnanja z odpadki (divja odlagališča), zato je pomembno striktno upoštevanje določil vodovarstvene uredbe za vire pitne vode, veljavnih občinskih odlokov: https://www.komunalaskofjaloka.si/pitna-voda/zakonodaja-s-podrocja-pitne-vode/ in ostalih državnih predpisov, ter pravočasno investicijsko vzdrževanje in redno vzdrževanje hišnih vodovodnih omrežij. S strokovnim upravljanjem vodovodnih sistemov zaposleni v JP Komunala Škofja Loka d.o.o., skupaj z zunanjimi so izvajalci, vsakodnevno prispevamo k preprečevanju in odpravi tveganj pri oskrbi s pitno vodo vse do odjemnih mest uporabnikov pitne vode iz JLV in JVRLL.

Strokovne informacije o tveganjih pri oskrbi s pitno vodo so dostopne tudi na spletni strani NIJZ, ki je dostopna preko sledeče povezave: https://www.komunalaskofjaloka.si/pitna-voda/pogosta-vprasanja-nasih-uporabnikov/.

Investicije na vodovodnih sistemih

INVESTICIJE v komunalno infrastrukturo JLV in JVRLL, so v pristojnosti Občine Škofja Loka. S pravočasnim in pravilnim investicijskim vzdrževanjem pomembno prispevamo k dobri kvaliteti PV.

 

Investicijsko vzdrževanje hišnega omrežja

Pravočasno investicijsko vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja je v pristojnosti lastnika objekta in je prav tako zelo pomembno, saj je kvaliteta PV na pipi uporabnika odvisna tudi od stanja hišnega vodovodnega omrežja.

 

Dostopnost