Greznica ali mala čistilna naprava

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)

Z 31.12.2015 so pričeli veljati novi predpisi, ki urejajo področje MKČN in znižanje okoljske dajatve:

  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2)
  • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)
  • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)

V kolikor boste želeli uveljavljati nižjo okoljsko dajatev v višini 90%. Je potrebno na podlagi pravilnika med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN, kateremu obvezna priloga je analizni izvidi o opravljenih meritvah, izdan s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki je meritve izvedel.

Na podlagi navedenega pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa, naročite analizni izvid med 3. in 9. mesecem po zagonu vaše MKČN. Nato izpolnite poročilo o prvih meritvah za MKČN <50PE, kateremu priložite analizni izvid, ter vse skupaj pošljite na Komunalo Škofja Loka ali prinesite osebno na vložišče Komunale Škofja Loka. Prosimo da priložite tudi izjavo o skladnosti/lastnosti vaše MKČN, ker jo potrebujemo za potrebe poročanja na pristojno ministrstvo ter vaš mobilni kontakt, saj moramo naslednje leto po izvedbi/pridobitvi poročila o prvih meritvah z vaše strani izvesti Pregled vaše MKČN skladno z določili Uredbe KOV in pravilnika.

Okoljsko dajatev vam bomo znižali, naslednji mesec po datumu izdelave in prejema poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije.

Dostopnost