Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. (v nadaljevanju Izvajalec) je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Škofja Loka. V okviru te službe se izvajajo tudi storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju Uredba) predpisuje obvezno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta. Poleg Uredbe pogoje za izvajanje storitev te javne službe predpisuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur.l. RS št. 13/2009, 14/2011, 6/2015 in Ur. glasilo slovenskih občin št. 50/17, v nadaljevanju Odlok).

V občini Škofja Loka se bodo redno praznile obstoječe in nepretočne greznice ter MKČN po predvidenem terminskem planu ob delavnikih od 7:00 do 15:00.

Prav tako se bodo izvajala izredna praznjenja greznic in MKČN ob priključevanju objektov na javno kanalizacijo v naseljih, ki so oziroma se opremljajo z javno kanalizacijo na območju občine Škofja Loka.

O predvidenem rednem praznjenju posamezne greznice ali MKČN bodo lastniki oziroma uporabniki le-te pravočasno obveščeni.

Prevzeto blato iz greznic in MKČN se bo odpeljalo v obdelavo na CČN Škofja Loka, kjer se je v sklopu posodobitve, skladno z zahtevo veljavne zakonodaje, zgradila in opremila tudi fekalna postaja za sprejem blata iz greznic in MKČN.

Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico do enkratne prestavitve najavljenega časa izvedbe storitve praznjenja greznice ali MKČN. O zahtevi za spremembo časa izvedbe storitve mora uporabnik izvajalca pisno (izjemoma telefonsko) obvestiti vsaj osem dni pred začetkom opravljanja storitve, izvajalec pa mora storitev opraviti najpozneje v tridesetih dneh po poslani zahtevi.

Če uporabnik ne zahteva prestavitve opravljanja storitve, skladno s predhodnim odstavkom tega člena in s tem zaradi odsotnosti onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu iz kakršnega koli drugega razloga ne omogoči izvedbo storitve, izvajalcu pa so zaradi prihoda na lokacijo praznjenja nastali dejanski stroški, mora izvajalcu plačati nastale stroške po ceniku izvajalca.

 

Pogoje za praznjenje greznic in MKČN na kmetijskih gospodarstvih določa 17. člen Uredbe ter občinski odlok. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko izvajalcu poda vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in vlogi priloži izjavo, če z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Vloga in izjava se nahajata na področju Vloge, obrazci in navodila. Lastnik kmetijskega gospodarstva, ki je izvajalcu javne službe podal vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in vlogi priložil izjavo, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, je oproščen plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Izjema so lastniki kmetijskih gospodarstev, ki imajo vgrajeno MKČN in sami ravnajo z blatom iz MKČN skladno s predpisi, ti plačujejo mesečno ceno za izdelavo pregleda za male komunalne čistilne naprave do 50 PE.

Dostopnost