Predpisi s področja odvajanja odpadnih voda

UREDBI: 

  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21)

  • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

določa v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote, ki nastaja pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic:

  • mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javno kanalizacijo,
  • mejne vrednosti emisije toplote v vode in v javno kanalizacijo,
  • vrednotenje emisije snovi in toplote,
  • prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda,
  • vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in
  • primere naprav, za katere okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS 64/2012)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS 64/2014)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS 98/2015)

ODLOK: 

S 1.1.2010 je začel veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 13/2009 objavljen 17.2.2009; Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 14/2011 objavljen 4.3.2011 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017.

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev

 Odlok o spremembi Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev,

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinski odpadke vode ter izvajanju posebnih storitev
(Ur.l.RS št. 6/2015 z dne 30.1.2015),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017).

Dostopnost