Kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijski sistem sestavljajo cevovodi različnih dimenzij in množica tehnoloških objektov, kot so črpališča, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, združitveni objekti, revizijski jaški, lovilci olj in peskolovi ter čistilne naprave.

Kanalizacijski sistemi so na splošno gravitacijski, kar pomeni, da za odvajanje odpadne vode izkoriščamo silo teže, saj teče voda navzdol. Na posameznih ravninskih predelih in ob prečkanju vodotokov pa moramo odpadno vodo prečrpavati v više ležeče glavne zbiralnike, kar opravljajo številna črpališča. Na kanalizacijskem sistemu Škofja Loka deluje 18 črpališč, na sistemu Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče pa 6 črpališč.

Grafični prikaz kanalizacijskega sistema Škofja Loka

Grafični prikaz kanalizacijskega sistema Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče

 

ID KS Ime KS dolžina KS v upravljanju [m] Vrsta KS ID ČN in ime ČN Stopnja čiščenja Aglomeracija
10123 JK Škofja Loka 88.870,56 mešan 4599 Škofja Loka terciarno 20570
10891 JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče 14.740,00 mešan 1970 Reteče terciarno 20585

4770

Skupaj: 103.610,56

Javno podjetje komunala Škofja Loka, d.o.o. ima v upravljanju 103.610,56 m dolgo kanalizacijsko omrežje.