Kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijski sistem sestavljajo cevovodi različnih dimenzij in množica tehnoloških objektov, kot so črpališča, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, združitveni objekti, revizijski jaški, lovilci olj in peskolovi ter čistilne naprave.

Kanalizacijski sistemi so na splošno gravitacijski, kar pomeni, da za odvajanje odpadne vode izkoriščamo silo teže, saj teče voda navzdol. Na posameznih ravninskih predelih in ob prečkanju vodotokov pa moramo odpadno vodo prečrpavati v više ležeče glavne zbiralnike, kar opravljajo številna črpališča. Na kanalizacijskem sistemu Škofja Loka deluje 18 črpališč, na sistemu Godešič–Reteče–Gorenja vas – Reteče pa 6 črpališč.

 

Grafični prikaz kanalizacijskega sistema Škofja Loka
Grafični prikaz kanalizacijskega sistema Godešič-Reteče-Gorenja vas – Reteče

 

 

Komunala Škofja Loka, d.o.o. upravlja z dvema kanalizacijskima sistemoma, podatki v preglednici na dan 1. 1. 2022:

ID KS ime KS dolžina KS v upravljanju [m] vrsta KS ID ČN in ime ČN stopnja čiščenja aglomeracija
10123 JK Škofja Loka 91.631 mešan 4599 Škofja Loka terciarno 20570
10891 JK Godešič-Reteče-Gorenja vas – Reteče 14.740 mešan 1970 Reteče terciarno 20585

4770

Skupaj: 106.371

Komunala Škofja Loka, d.o.o. ima v upravljanju 106.371 m dolgo kanalizacijsko omrežje.

Število priključenih objektov in prebivalcev s stalnim prebivališčem, na dan 1. 1. 2022:

ime KS ID Javne kanalizacije ID ČN in ime ČN število priključenih objektov

število priključenih prebivalcev

JK Škofja Loka

10123

4599 Škofja Loka 3.130 16.251

JK Godešič-Reteče-Gorenja vas – Reteče

10891 1970 Reteče 477

1.587

 

Komunala Škofja Loka upravlja tudi Malo komunalno čistilno napravo Hrastnica (MKČN Hrastnica) na katero je priključenih 17 objektov, oziroma 70 uporabnikov.