Kanalizacijski priključki

Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje.

Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

Postopek priključitve

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor  od 1. 6. 2018 dalje za objekt  pridobiti ZAHTEVO za pridobitev projektnih in drugih pogojev , oziroma ZAHTEVA za pridobitev mnenja.

 Po pridobitvi gradbenega dovoljenja z Vlogo za priključitev na javno kanalizacijo zaprosi za priklop objekta na javno vodovodno omrežje. Vlogi mora biti priložena ustrezna tehnična dokumentacija.

Izvedba priključka

Po pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije in izdanega soglasja se montažna dela izvede pod nadzorom upravljavca javnega kanalizacijskega sistema – Komunala Škofja Loka d.o.o.

Dostopnost