Odvajanje odpadnih voda

Ožje mestno in primestno področje Škofja Loke je opremljeno z mešanim kanalizacijskim sistemom, to je skupnim odvajanjem komunalne in padavinske vode, ki se zaključuje s končnim čiščenjem na centralni čistilni napravi. Vsa novejša kanalizacija, ki se pospešeno načrtuje in gradi predvsem v primestnih naseljih, pa je načeloma ločenega sistema, ko se po enem kanalizacijskem sistemu odvaja samo komunalna odpadna voda, po drugem pa samo padavinska odpadna voda.

Javno podjetje komunala Škofja Loka, d.o.o. upravlja z dvema kanalizacijskima sistemoma, podatki v preglednici na dan 1. 1. 2021:

ID KS Ime KS dolžina KS v upravljanju [m] Vrsta KS ID ČN in ime ČN Stopnja čiščenja Aglomeracija
10123 JK Škofja Loka 88.870,56 mešan 4599 Škofja Loka terciarno 20570
10891 JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče 14.740,00 mešan 1970 Reteče terciarno 20585

4770

Skupaj: 103.610,56

 

Na dan 31.12.2020 je bilo na JK Škofja Loka, ki se zaključuje s KČN Škofja Loka, priključenih 16.196 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 3.099 objektov. Med navedenimi je 18 industrijskih uporabnikov oziroma uporabnikov posebnih storitev. Na dan 31.12.2020 je bilo na JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče, ki se zaključuje s KČN Reteče, priključenih 1.549 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 466 objektov. Med navedenimi je en industrijski uporabnik oziroma uporabnik posebnih storitev. Stanje na dan: 31.12.2021 se bo objavilo v mesecu marcu 2022, skladno s poročanjem na Ministrstvo za okolje in prostor za leto 2021.

Škofja Loka je geografsko zelo razgibana, zato ni mogoče gravitacijsko odvajati vseh odpadnih voda. Na sistemu JK Škofja Loka je bilo do 1. 1. 2021 potrebno 18 črpališč ter na sistemu JK Godešič – Reteče – Gorenja vas-Reteče 6 črpališč.

Pretežno mešani sistem kanalizacije ob deževnem vremenu in nalivih, obstoječe kanalizacijske cevovode maksimalno popolni, čistilna naprava pa tako povečanega dotoka ni sposobna sprejeti. V ta namen je trenutno zgrajenih več zadrževalnih in razbremenilnih bazenov deževnih vod, naloga katerih je, da zadržijo prvi, najbolj umazan val meteornih vod iz cestišč in jih po deževju odvedejo na čistilno napravo. Ostale odvečne močno razredčene vode se preko razbremenilnikov deževnih vod prelijejo v vodotoke.

Izgradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja Občina Škofja Loka.