Čistilne naprave

Centralna čistilna naprava Škofja Loka

Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v mestu Škofja Loka in v okolici, odvajata v javno kanalizacijo Škofja Loka, se čistita na Centralni čistilni napravi Škofja Loka (krajše CČN ŠKL, ID: 4599).

CČN ŠKL ima zmogljivost 45600 PE in je mehansko–biološka čistilna naprava s terciarnim čiščenjem odpadne vode, obdelavo blata ter kogeneracijo za proizvodnjo elektrike in toplote, na bioplin in zemeljski plin. V objektu mehanskega predčiščenja je ločeno izveden sprejem gošč iz greznic in MKČN. V mehanskem predčiščenju in pri strojnem predzgoščanju ter strojnem zgoščanju, se namesto pitne vode uporablja tehnološka voda (očiščena odpadna voda iz CČN ŠKL).

Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, predstavlja onesnaženje, ki ga povzroči prebivalec v enem dnevu in je izražen s parametrom Biokemijska potreba po kisiku (BPK5): 1 PE je enak 60 g BPK5 na dan.

Obremenitev čistilne naprave se preračunava tudi iz drugih parametrov in sicer je 1 PE enak tudi: 120 g KPK/dan, 11 g celotnega dušika (TN)/dan ali 1,8 g celotnega fosforja (TP)/dan.

 

Mejniki v posodobitvi CČN Škofja Loka:

Kljub temu, da CČN Škofja Loka neprekinjeno obratuje od leta 1974 dalje, je bilo po posodobitvi in nadgradnji potrebno enoletno poskusno, nato pa znova redno obratovanje. Postopki od pričetka poskusnega delovanja, pa do rednega obratovanja, so bili sledeči:

 • 07.2014 začetek enoletnega poskusnega obratovanje CČN Škofja Loka
 • 07.2014: zagon novega ZBDV na CČN Škofja Loka
 • 07.2014: zagon naknadnega usedalnika 08/1
 • 08.2014: zagon novega strojnega zgoščanja
 • 09.2014: zagon nove kogeneracije
 • 10.2014: začetek izvajanja Prvih meritev (poobl. izvajalec-NLZOH)
 • 12.2014: izdaja Uporabnega dovoljenje, št. 35106-17/2014/12-01031380 s strani MOP
 • 06.2015: zaključek poskusnega obratovanja
 • 07.2015: prenos v upravljanje Loški komunali d.d., Škofja Loka
 • 10.2015: zagon sistema za oskrbo s tehnološko vodo – uporaba očiščene odpadne vode v tehnologiji CČN Škofja Loka
 • 01.2021: prenos v upravljanje javnemu podjetju Komunala Škofja Loka d.o.o.

 

 

Čistilna naprava Reteče

Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas-Reteče odvajata v javno kanalizacijo se čistita na Čistilni napravi Reteče (krajše ČNR, ID: 1970). ČNR ima zmogljivost 2400 PE in je mehansko–biološka čistilna naprava, z aerobno stabilizacijo blata, ki se zbira v zalogovniku ter nato odvaža v obdelavo na CČN Škofja Loka.

 

Mejniki v posodobitvi ČN Reteče:

 • 05.2014: Tehnični pregled nove ČN Reteče
 • 08.2014: Odločba UE Škofja Loka o poskusnem obratovanju št. 351-152/2014-7
 • 08.–18.09.2015: izvedba prvih meritev (27.-28.8.2015; 7.-8.9.2015; 17.-18.9.2015)
 • 09.2015: Uporabno dovoljenje
 • 09.2015: zaključek poskusnega obratovanja ČN Reteče
 • 10.2015: prenos v upravljanje Loški komunali d.d., Škofja Loka
 • 10.2015: uradna otvoritev ČN Reteče in novinarska konferenca
 • 01.2021: prenos v upravljanje javnemu podjetju Komunala Škofja Loka d.o.o.

 

 

 

 

Mala komunalna čistilna naprava Hrastnica

MKČN Hrastnica (ID 3633, 100 PE), na kateri so se čistile odpadne vode iz naselja »SO Obršje« v dolini Hrastnice, je bila 5. maja 2023 ukinjena, ker se je do tega naselja dogradila javna kanalizacija Škofja Loka.
Vsebina vseh prekatov MKČN Hrastnica (odpadna voda in blato) je bila na dan ukinitve odpeljana v obdelavo na CČN Škofja Loka.

Čiščenje odpadnih voda

Investicije

 

Investicije na čistilnih napravah

INVESTICIJE v komunalno infrastrukturo čistilnih naprav so v pristojnosti Občine Škofja Loka in imajo izredni pomen, saj pravočasno in pravilno investicijsko vzdrževanje pomembno prispeva k dobri kvaliteti očiščene odpadne vode, ki izteka v odvodnik – reko Soro.

Postopek posodobitve in nadgradnje CČN Škofja Loka

Poseben zalogaj, tako za projektante in izvajalce del, kakor tudi za investitorko (Občino Škofja Loka) ter upravljavca ČN (Komunalo), je predstavljala posodobitev CČN Škofja Loka, saj je morala ČN delovati vse dni v letu, torej tudi v času rušenja starih objektov in postopne izgradnje novih. Naložba, ki je bila delno sofinancirana s strani Evropske unije, je odpravila pomanjkljivosti obstoječe čistilne naprave in prispevala k ureditvi stanja odpadnih voda v porečju Sore.

Na spodnji dveh slikah je prikazana CČN Škofja Loka in njena okolica pred izgradnjo Poljanske obvoznice in pred začetkom posodobitve, v letu 2012:

 

30.7.2012 so se na Centralni čistilni napravi Škofja Loka pričela pripravljalna dela in organizacija gradbišča z namenom, da čim prej stečejo gradbena in druga obnovitvena dela.

Od avgusta 2012 je bil iz funkcije izločen čistilni blok B1, ki se je porušil, na tem mestu so se gradili novi objekti. Začela se je tudi postopna sanacija linije blata (najprej obnova primarnega zalogovnika blata, postopno so mu sledili tudi vsi ostali objekti linije blata).

Maj 2013: od 15.5.2013 dalje je bil iz uporabe izločen čistilni blok B3, od 20.5.2013 pa še staro predčiščenje. Oba sta bila nato porušena. Na lokaciji starega B3 se je izvajala gradnja nove biološke linije, na lokaciji starega predčiščenja se je gradil novi ZBDV, na lokaciji starega B1 pa je bil že zgrajen novi objekt predčiščenja, ki se je 20.5.2013 tudi poskusno zagnal.

19.12.2013: zagon nove biološke linije in prekinitev čiščenja v starem biološkem bloku B2 – zadnjem delujočem biološkem delu stare CČN Škofja Loka do 19.12.2013. Na mestu starega biološkega bloka B2 je potekala gradnja še enega naknadnega usedalnika in objekta za obdelavo blata ter upravne stavbe. Potekala je tudi izgradnja nove Kogeneracije ter prekinitev delovanja stare. Popolnoma se je obnovila tudi celotna linija blata (objekti in oprema): gnilišči in zalogovnika ter plinohram.

 

 

 • 6.2014: tehnični pregled CČN Škofja Loka
 • 7.2014: začetek poskusnega obratovanje posodobljene CČN Škofja Loka
 • 7.2014: zagon novega ZBDV na CČN Škofja Loka
 • 7.2014: zagon naknadnega usedalnika 08/1
 • 8.2014: zagon novega strojnega zgoščanja
 • 9.2014: zagon nove kogeneracije
 • 10.2014: začetek izvajanja Prvih meritev (pooblaščeni izvajalec – NLZOH)
 • 12.2014: MOP Uporabno dovoljenje, št. 35106-17/2014/12-01031380
 • 6.2015: zaključek poskusnega obratovanja
 • 7.2015: prenos v upravljanje Loški komunali d.d., Škofja Loka 
 • 10.2015: zagon sistema za oskrbo s tehnološko vodo – uporaba očiščene odpadne vode v tehnologiji CČN Škofja Loka

DELOVANJE V ČASU POSODOBITVE IN NADGRADNJE

 

 

Dostopnost