Čiščenje in kakovost odpadne vode

Za zagotavljanje dobrega javnega zdravja je zelo pomembno ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami.

V Škofji Loki od leta 1974 neprekinjeno deluje Centralna čistilna naprava Škofja Loka. Škofjeloška centralna čistilna naprava je orala ledino na področju čiščenja odpadnih voda v Sloveniji, prav tako je bila prva ČN na območju nekdanje skupne države SFRJ, na kateri se je postavila Kogeneracijska naprava za pridobivanje elektrike in toplote, na kateri se je kot gorivo uporabljal bioplin, ki nastaja pri obdelavi blata na čistilni napravi in obratuje tudi na posodobljeni CČN ŠKL.

 

Ker se je v letu 2010 zaostrila zakonodaja na področju odpadnih voda, z rokom prilagoditve do 31.12.2015, se je v tem obdobju posodobila tudi CČN Škofja Loka in zgradila nova ČN Reteče.

Obratovalni monitoring odpadnih voda se izvaja skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za  posamezno ČN in predpisi. Monitoring izvaja pooblaščeni izvajalec s strani MOP – ARSO. O vseh občasnih meritvah, v okviru obratovalnega monitoringa čistilnih naprav, so preko celega leta, sproti in direktno, s strani pooblaščenega izvajalca, obveščeni: Okoljski inšpektorat, OE Kranj, Občina Škofja Loka (lastnica ČN) in Komunala Škofja Loka (upravljavec ČN). Poleg tega se, s strani pooblaščenih izvajalcev, izvajajo tudi ostali predpisani monitoringi in meritve. Komunala Škofja Loka pa zagotavlja redni interni monitoring v laboratoriju na čistilni napravi ter izvaja ostale naloge, ki so potrebne za zagotavljanje ustreznega delovanja čistilnih naprav v upravljanju.

 

Poročila o monitoringu za CČN Škofja Loka:

OBRATOVALNI MONITORING 2022

OBRATOVALNI MONITORING 2021

OBRATOVALNI MONITORING 2020

OBRATOVALNI MONITORING 2019

OBRATOVALNI MONITORING 2018

OBRATOVALNI MONITORING 2017

OBRATOVALNI MONITORING 2016

 

 

Poročila o monitoringu za ČN Reteče:

OBRATOVALNI MONITORING 2022

OBRATOVALNI MONITORING 2021

OBRATOVALNI MONITORING 2020

OBRATOVALNI MONITORING 2019

OBRATOVALNI MONITORING 2018

OBRATOVALNI MONITORING 2017

OBRATOVALNI MONITORING 2016

 

Dostopnost