Odpadne vode Odpadne vode

ODPADNA VODA

je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin, onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda ali padavinska odpadna voda.

Komunalna odpadna voda

je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.

Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi, določene v preglednici iz priloge Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in v javno kanalizacijo.

 

Program o odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2021 -2024

 

Industrijska odpadna voda

je voda, ki nastaja predvsem pri uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi.

Industrijska odpadna voda je tudi odpadna voda, če njen povprečni dnevni pretok presega 15 m3/dan, njena letna količina presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja presega 50 PE in pri kateri pri eni ali več nevarnih snoveh letna količina presega količine nevarnih snovi, določene v preglednici iz priloge Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in v javno kanalizacijo.

Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri uporabi v kmetijski dejavnosti, ter zmes industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.

 

V občini Škofja Loka se velik del komunalne odpadne vode in skoraj vse ustrezno pred-čiščene industrijske odpadne vode, po kanalizacijskem omrežju odvaja do dveh komunalnih čistilnih naprav, kjer se jih skladno z zakonodajo ustrezno očisti in odvaja v okolje (iz CČN Škofja Loka in ČN Reteče v reko Soro). Del komunalne odpadne vode se čisti v obstoječih greznicah in individualnih malih komunalnih čistilnih napravah.

Padavinska odpadna voda 

je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali pa se ponikajo. Če to ni mogoče, se meteorne padavinske vode odvajajo v javno kanalizacijo in nato na skupno čistilno napravo.

Če se padavinska voda odvaja iz površin objektov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov to ni padavinska odpadna voda, temveč industrijska odpadna voda.

 

Neonesnažene in ustrezno pred-čiščene padavinske odpadne vode se, če je le mogoče, ponika, del pa se jih, po meteorni kanalizaciji, zgrajeni samo za padavinske odpadne vode, odvaja v površinske vode. Če je kanalizacija zgrajena v tako imenovanem mešanem kanalizacijskem sistemu, kjer se ob deževju padavinske odpadne vode mešajo s komunalno in industrijsko odpadno vodo, se jih čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi. Vsi ti načini se izvajajo tudi v občini Škofja Loka.

 

Dostopnost