Odpadne vode Odpadne vode

ODPADNA VODA

je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin, onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda ali padavinska odpadna voda.

Odpadne vode se po kanalizacijskem omrežju odvajajo do komunalne ali skupne čistilne naprave, kjer se jih skladno z zakonodajo ustrezno očisti in odvaja v okolje. Skladno s tem v občini Škofja Loka v reko Soro.

Komunalna odpadna voda

je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.

Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi, določene v preglednici iz priloge Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in v javno kanalizacijo.

 

Industrijska odpadna voda

je voda, ki nastaja predvsem pri uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi.

Industrijska odpadna voda je tudi odpadna voda, če njen povprečni dnevni pretok presega 15 m3/dan, njena letna količina presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja presega 50 PE in pri kateri pri eni ali več nevarnih snoveh letna količina presega količine nevarnih snovi, določene v preglednici iz priloge Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in v javno kanalizacijo.

Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri uporabi v kmetijski dejavnosti, ter zmes industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.

 

Padavinska odpadna voda 

je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo.

Če se padavinska voda odvaja iz površin objektov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov to ni padavinska odpadna voda, temveč industrijska odpadna voda.