Zbirni centri

Zbirni center Draga

Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov Draga od 1. 3. 2022 dalje obratuje po novem obratovalnem času in sicer:

 • ponedeljek – petek: 8:00 – 18:00
 • sobota: 8:00 – 13:00
 • nedelja in prazniki: zaprto.

V Zbirni center Draga lahko odpadke pripeljejo vsi uporabniki, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov na območju občine Škofja Loka ali občine Železniki. Odpadke lahko oddajo tudi pravne osebe, ki imajo na območju občine Škofja Loka in Železniki sedež in ali na njunem območju opravljajo trgovsko in storitveno dejavnost.

Za vstop v Zbirni center Draga morate uporabniki iz gospodinjstev pokazati račun Komunale Škofja Loka (v tiskani ali elektronski obliki) ali osebni dokument, iz katerega je razviden naslov prebivališča.

Pravne osebe morate za vstop v Zbirni center Draga omogočiti vpogled na račun Komunale Škofja Loka (v tiskani ali elektronski obliki). V primeru, da pripeljete odpadke za fizično osebo pa račun Komunale Škofja Loka (v tiskani ali elektronski obliki) od fizične osebe za katero opravljate prevoz.

Zbirni center Studeno

Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov Studeno, od 1. januarja 2021 dalje obratuje po novem obratovalnem času in sicer:

 • ponedeljek: 7.00 – 15.00
 • torek: 13.00 – 19.00
 • sreda: 13.00 – 19.00
 • četrtek: 10.00 – 18.00
 • petek: ZC ne obratuje
 • sobota: 8.00 – 13.00

V zbirni center Studeno lahko odpadke oddajo prebivalci občine Železniki.

Stranke morajo odpadke, ki jih pripeljejo v zbirni center predhodno ustrezno sortirati in nato pravilno razvrstiti po kontejnerjih v zbirnem centru.

Dokazilo o vključenosti v redni odvoz odpadkov

Uporabniki iz gospodinjstev

Vsi uporabniki iz gospodinjstev, ki boste želeli oddati odpadke v zbirni center, morate na vhodu izkazati svoje prebivališče:

 • z računom Komunale Škofja Loka,
  • v tiskani ali elektronski obliki na mobilnem telefonu (v primeru, da prejemate e-račun Komunale Škofja Loka),
 • ali z osebnim dokumentom, na katerem je razviden naslov bivanja.

Pravne osebe (velja samo za ZC Draga)

Pravne osebe, ki odpadke pripeljete za fizično osebo z območja občine Škofja Loka ali Železniki, morate na vhodu pokazati tiskani ali elektronski račun Komunale Škofja Loka za fizično osebo, za katero dostavljate odpadke.

Pravne osebe, ki izvajate trgovsko ali storitveno dejavnost, morate na vhodu vključenost v odvoz odpadkov dokazati s tiskanim ali elektronskim računom Komunale Škofja Loka.

Pravne osebe, ki izvajate proizvodno dejavnost, ne smete oddajati odpadkov v Zbirnem centru Draga in se morate zato za odvoz odpadkov iz dejavnosti uskladiti z upravo Komunale Škofja Loka.

Če v odvoz odpadkov niste vključeni, v prihodnje ne boste več mogli oddajati odpadkov v zbirnem centru.

Vhodno kontrolo vzpostavljamo zaradi nedovoljene oddaje odpadkov uporabnikov, ki storitev zbiranja odpadkov ne plačujejo ali pa prihajajo iz drugih občin.

Zakonska podlaga

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/2011, s spremembami in dopolnitvami) v četrtem odstavku 4. člena dovoljuje, da je za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva dopusten vpogled v osebno izkaznico imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje.

Obdelava osebnih podatkov je zakonita, saj je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe (v našem primeru pravilnega obračuna komunalne storitve uporabniku), katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (točka (b) prvega odstavka Člena 6 Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov).

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d. o. o. za namene nemotenega poslovanja (pravilnega in poštenega obračuna) zgolj vpogleda v dokument ter v aplikacijo na podlagi preverjenega naslova vnese podatke glede odpadka, ki ga je uporabnik oddal v zbirnem centru. Vpogled v navedeno aplikacijo ima izključno pooblaščena oseba, ki je zaposlena na Komunali Škofja Loka.

Ravnanje z odpadki v zbirnem centru

Ločevanje in razvrščanje odpadkov

Stranke morajo odpadke, ki jih pripeljejo v zbirni center predhodno ustrezno sortirati in nato pravilno razvrstiti po kontejnerjih v zbirnem centru. Za vrste odpadkov, za katere je oddaja omejena in ni brezplačna, je v Zbirnem centru Draga potrebno izvesti tehtanje odpadkov in izdati tehtalni list, skladno z navodili zaposlenih. Stranka, ki tehtanje odpadkov zavrne, odpadkov ne more oddati.

Če stranka pripelje nepravilno sortirane ali ne sortirane odpadke, jo zaposleni delavci o pravilnem sortiranju poučijo, stranka pa je odpadke nato dolžna pravilno sortirati in odložiti v prave zabojnike.

Prosimo, da v ZC pripeljete odpadke samo v času obratovanja in da pri oddaji upoštevate navodila tam prisotnega vzdrževalca.
Dostopnost