Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Komunala Škofja Loka je na območju občin Škofja Loka in Železniki izvajalec gospodarske javne službe. Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov obsega sledeče naloge:

  • ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, odvoz, sortiranje in začasno skladiščenje,
  • vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
  • okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev.

Plakat o ločenem zbiranju odpadkov

Odpadke ločuj in podtalnico varuj

Predmet postane odpadek, takoj, ko ga ne potrebujemo več in ga odvržemo “v smeti”.

Če odpadke ustrezno ločimo že ob nastanku, lahko odpadek nekomu postane surovina. Z ustreznim ločevanjem odpadkov namreč omogočimo njihovo lažjo obdelavo ter predelavo v nov uporaben predmet, hkrati pa odpadkov ne odlagamo več v tako velikih količinah na locirana odlagališča v okolju.

Na ekoloških otokih v občinah Škofja Loka in Železniki uporabniki zbiramo:

Papir

Steklena embalaža

Uporaben tekstil, oblačila in obutev

odpadna električna in elektronska oprema

Odpadno jedilno olje

 

Individualno, od vrat do vrat, se v občinah Škofja Loka in Železniki zbira:

Embalaža

Ostali odpadki

Biološki odpadki

Uporabniki, ki so od trase pobiranja preveč oddaljeni imajo za zbiranje odpadkov na voljo tipizirane vreče Komunale Škofja Loka, ki jih večer pred odvozom ali na dan odvoza pripravijo na prevzemno mesto, ob traso pobiranja.

 

V Zbirni center Draga in Studeno uporabniki lahko oddajo sledeče odpadke:

Mešani gradbeni odpadki

(oddaja mogoča samo za uporabnike iz občine Škofja Loka)

Azbestni odpadki

(oddaja mogoča samo za uporabnike iz občine Škofja Loka)

Izolativni materiali

(oddaja mogoča samo za uporabnike iz občine Škofja Loka)

Ravno steklo

 

Izrabljene gume

Les in lesna embalaža

Kovine

Silažna folija

Kosovni odpadki

 

Ostali odpadki

(oddaja mogoča samo v Zbirnem centru Draga, za uporabnike iz občine Škofja Loka)

Embalaža

 

Zeleni odrez

 

Papir

Steklena embalaža

Uporaben tekstil, oblačila in obutev

Odpadna električna in elektronska oprema

Odpadno jedilno olje

Nevarni odpadki

Zbiranje odpadkov v Zbirnem centru Draga

 

Dostopnost