Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Komunala Škofja Loka je na območju občin Škofja Loka in Železniki izvajalec gospodarske javne službe. Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov obsega sledeče naloge:

  • ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, odvoz, sortiranje in začasno skladiščenje,
  • vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
  • okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev.

Odpadke ločuj in podtalnico varuj

Predmet postane odpadek, takoj, ko ga ne potrebujemo več in ga odvržemo “v smeti”.

Če odpadke ustrezno ločimo že ob nastanku, lahko odpadek nekomu postane surovina. Z ustreznim ločevanjem odpadkov namreč omogočimo njihovo lažjo obdelavo ter predelavo v nov uporaben predmet, hkrati pa odpadkov ne odlagamo več v tako velikih količinah na locirana odlagališča v okolju.

Na ekoloških otokih v občinah Škofja Loka in Železniki uporabniki zbiramo:

Papir

Steklena embalaža

 

tekstil
odpadna električna in elektronska oprema

Individualno, od vrat do vrat, se v občinah Škofja Loka in Železniki zbira:

Embalaža

Ostali odpadki
Biološki odpadki

Uporabniki, ki so od trase pobiranja preveč oddaljeni imajo za zbiranje odpadkov na voljo tipizirane vreče Komunale Škofja Loka, ki jih večer pred odvozom ali na dan odvoza pripravijo ob traso pobiranja.

V zbirnih centrih Studeno in Draga se zbira tudi:

kosovni odpadki

nevarni odpadki

kovine

izolativni materiali

avtomobilske gume

mešani gradbeni odpadki
les in lesna embalaža
odpadno jedilno olje
tekstil

odpadna električna in elektronska oprema

azbestni odpadek