Vključitev v sistem zbiranja odpadkov

Vključevanje povzročiteljev odpadkov na območju občine Škofja Loka v reden odvoz, predpisujeta in urejata:

Komunala Škofja Loka d.o.o., je kot izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«, dolžna storitve izvajati skladno z zgoraj navedenima občinskima aktoma.

Vključitev gospodinjstev

Odlok v 11. členu določa, kdo so obvezni uporabniki storitev javne službe, 8. člen Tehničnega pravilnika pa določa minimalno velikost opreme za zbiranje odpadkov v objektih za občasno bivanje in gospodinjstvih in sicer:

  • objekt za občasno bivanje: najmanj 400 litrov na leto za mešane komunalne odpadke (MKO – ostali odpadki) in 400 litrov za odpadno embalažo;
  • gospodinjstvo z 1 ali 2 osebama: najmanj 80-litrska posoda za MKO in 80-litrska posoda za odpadno embalažo, oziroma (na območju razpršene poselitve, kjer transportna pot rednega odvoza odpadkov ne poteka mimo objekta) temu volumnu ustrezen skupni volumen tipiziranih vreč;
  • gospodinjstvo s 3 do 6 osebami: najmanj 120-litrska posoda za MKO in 120-litrska posoda za odpadno embalažo, oziroma (na območju razpršene poselitve, kjer transportna pot rednega odvoza odpadkov ne poteka mimo objekta) temu volumnu ustrezen skupni volumen tipiziranih vreč;
  • gospodinjstvo s 7 ali več osebami: najmanj 240-litrska posoda za MKO in 240-litrska posoda za odpadno embalažo, oziroma (na območju razpršene poselitve, kjer transportna pot rednega odvoza odpadkov ne poteka mimo objekta) temu volumnu ustrezen skupni volumen tipiziranih vreč.

Navzgor velikost opreme za zbiranje odpadkov ni omejena. Če iz kakršnihkoli razlogov, odpadkov povzročate več, kot za minimalno opremo, to upoštevajte na obrazcu v sporočilu o potrebni velikosti opreme.

V sistem rednega odvoza odpadkov se vključite z izpolnjenim obrazcem, ki ga posredujete:

Vključitev pravnih oseb

11. člen Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka  v 10. odstavku določa, da morajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost z izvajalcem GJS skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Za vključitev v redni odvoz je pogoj izpolnjen obrazec, ki ste ga v roku 30 dni od začetka opravljana dejavnosti dolžni poslati na Komunalo Škofja Loka:

Na podlagi izpolnjenega obrazca bomo določili vrsto in volumen zabojnikov.

Dostopnost