Obračuni in ceniki

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Škofja Loka

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Škofja Loka, od 1. 1. 2021

Sklep o normativih za obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Sklep o cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in posebnih storitev v občini Škofja Loka
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2020, dne 18. 12. 2020)

Cenik storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Škofja Loka, Saubermacher, od 1.1.2020

Sklep o cenah storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Škofja Loka
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019, dne 12. 12. 2019)

Cenik za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za storitve povezane s to opremo, od 1. 1. 2021

Cenik za zbiranje in ravnanje z izolirnim materialom, od 1.8.2021 dalje

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Železniki

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Železniki, od 1. 1. 2021

Sklep o normativih za obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2021
(Uradni list RS, št. 168/2020, dne 20.11.2020)

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki, za leto 2021
(Uradni list RS, št. 168/2020, dne 20.11.2020)

Cenik za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za storitve povezane s to opremo, od 1. 1. 2021