Obračuni in ceniki

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Škofja Loka

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Škofja Loka, od 1. 2. 2023

Sklep o normativih za obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Sklep o cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in posebnih storitev v občini Škofja Loka
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2023, dne 27. 1. 2023)

Cenik storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Škofja Loka, Saubermacher, od 1. 1. 2022

Sklep o cenah storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Škofja Loka
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2021, dne 3. 12. 2021)

Cenik za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za storitve povezane s to opremo, od 5. 9. 2023

Cenik za zbiranje in ravnanje z azbestom in izolirnim materialom, veljaven od 1. 3. 2022

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Železniki

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Železniki, od 1. 3. 2023

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2023
(Uradni list RS, št. 23/2023, dne 22.2.2023)

Cenik storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Železniki, Saubermacher, od 1. 3. 2023

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki, za leto 2023
(Uradni list RS, št. 23/2023, dne 22.2.2023)

Cenik za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za storitve povezane s to opremo, od 9. 2. 2023

Normativi za obračun ravnanja z odpadki v občini Železniki
Normativi za leto 2023:
Dostopnost