Čisto Škofjeloško

Potrošništvo in življenjske navade sodobne družbe niso usmerjene v zmanjševanje odpadkov oz. primernejše ravnanje z njimi, zato bomo v sodelovanju z akterji, ki se na Škofjeloškem soočajo s to tematiko, skozi aktivnosti projekta ozaveščali o problematiki količine odpadkov ter spodbujali ločevanje, pravilno ravnanje z odpadki, reciklažo ter njihovo ponovno uporabo.

Osredotočili se bomo na odpadno jedilno olje, ki prepogosto konča v odtokih in na kompostih, a na tak način odvržen liter olja onesnaži do milijon litrov pitne vode.

Postavili bomo 6 dodatnih zbiralnikov odpadnega jedilnega olja s senzorji in s tem razširili mrežo zbiralnikov odpadnega olja na podeželju oz. povečali količine zbranega odpadnega olja. V okviru Zero Waste pa bomo v občinah Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka z nakupom kozarčkov za večkratno uporabo zmanjšali količino odpadne embalaže na prireditvah.

Aktivnosti projekta

1. faza poteka od 1. 7. 2023 do 31. 1. 2024 in 2. faza od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024

 • Medijsko osveščanje javnosti o varovanju okolja in pravilnem ravnanju z odpadki;
 • Postavitev zbiralnikov odpadnega jedilnega olja na 6 lokacijah na podeželju;
 • Organizacija delavnic izdelave svečk iz odpadnega jedilnega olja za otroke/mladino;
 • Izdaja informativne zloženke na temo zbiranja odpadnega jedilnega olja in varovanja okolja;
 • Izvedba 3-eh izobraževanj za odrasle o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja;
 • Nakup kozarčkov za večkratno uporabo za območje občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane;
 • Predstavitev pomena zbiranja odpadnega jedilnega olja, ločevanja odpadkov oz. zmanjševanja količine le-teh na dogodkih na Škofjeloškem;
 • Organizacija zelenega dne in izvedba pilotnega primera prireditve z manj odpadne embalaže;
 • Aktivnosti za vključitev Občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero – waste (oblikovanje zero waste strategije);
 • Izvedba delavnic za organizatorje prireditev – predstavitev primerov dobrih praks izvedb zero – waste prireditev.

Cilji in rezultati projekta

Cilji operacije:

 • Večja ozaveščenost prebivalcev LAS loškega pogorja glede varovanja okolja, ohranjanja narave, zbiranja, reciklaže ter ponovne uporabe odpadkov;
 • Izvedba aktivnosti za postopno vključevanje dodatne občine na območju LAS – občine Gorenja vas – Poljane v mrežo zero – waste občin s pomočjo zero – waste strategije;
 • Z nakupom pralnih kozarčkov, ki bo na voljo organizatorjem prireditev, spodbuditi prireditve z manj odpadki;
 • Postaviti zbiralnice odpadnega jedilnega olja tudi na podeželju.

 

Rezultati:

 • Nov izveden ukrep na področju varovanja narave;
 • Večja ozaveščenost prebivalcev glede varovanja okolja, ohranjanja narave, ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov;
 • Izboljšano ravnanje s komunalnimi vodami oziroma zmanjševanje potencialne onesnaženosti komunalnih voda;
 • Spodbujanje ponovne uporabe;
 • Spodbujanje inovativnosti;
 • Postavitev 6 posod za zbiranje odpadnega olja;
 • Nakup kozarčkov za večkratno uporabo za prireditelje z vzpostavljenim sistemom izposoje
 • Aktivnosti za vzpostavitev zero waste strategije občine Gorenja vas – Poljane;
 • Organizacija prireditev z manj odpadki na območju občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

Finančna podpora operacije:

Celotna vrednost projekta: 69.835,39 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 52.126,04 EUR

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

Dostopnost