Odpadki Odpadki

Predmet postane odpadek takoj, ko ga ne potrebujemo več in ga zavržemo.

Če odpadek ustrezno ločimo že ob nastanku, lahko ta vnovič postane surovina. S pravilnim ločevanjem odpadkov omogočimo obdelavo ter predelavo v nov uporaben predmet. Na ta način zmanjšujemo odlaganje odpadkov na odlagališča, ki kljub ustrezni urejenosti še vedno vplivajo na okolje. S pravilnim
ločevanjem bomo ohranili naravo, v kateri bivamo ljudje, živali in rastline.

Komunala Škofja Loka je zbiralec odpadkov na območju Občine Železniki in Občine Škofja Loka.

Odpadke od uporabnikov po planu rednega odvoza zbiramo in odvažamo na zbirno mesto – Zbirni center Draga in Studeno. Kjer jih prevzamejo pogodbeni partnerji, ki odpadke nato obdelajo, reciklirajo, itd.

Z zbiranjem odpadkov Komunala občanom obeh občin omogoča ustrezno ločevanje odpadkov že na izvoru.

Cilj podjetja je, da se količina odpadkov zmanjša in ustrezno loči.

Dostopnost