Redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d. o. o., je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Škofja Loka. V okviru te službe opravljamo tudi storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) in sicer tudi redno praznjenje greznic in MKČN. Poleg rednega dela bomo izvajali izredno praznjenje greznic in MKČN na objektih, ki se šele priključujejo na javno kanalizacijo v občini Škofja Loka.

Obstoječe in nepretočne greznice ter MKČN v občini Škofja Loka praznimo po načrtovani razporeditvi, ob delavnikih med 7. in 15. uro. O predvidenem terminu praznjenja posamezne greznice ali MKČN so njeni lastniki oz. uporabniki pravočasno obveščeni.

Praznjenje greznic in MKČN

Uporabniki imate pravico do enkratne spremembe najavljenega termina izvedbe storitve. Zahtevo za spremembo nam posredujte pisno (izjemoma telefonsko) vsaj osem dni pred začetkom opravljanja storitve. Praznjenje bomo nato opravili v tridesetih dneh po poslani zahtevi.

Če je izvajanje storitve na dogovorjeni dan onemogočeno, uporabniku po veljavnem ceniku zaračunamo nastale stroške.

Prevzeto blato iz greznic in MKČN nadalje obdela CČN Škofja Loka, kjer se je v sklopu posodobitve, skladno z zahtevo veljavne zakonodaje, zgradila in opremila tudi fekalna postaja za sprejem blata iz greznic in MKČN.

Praznjenje greznic na kmetijskih gospodarstvih

Pogoje za praznjenje greznic in MKČN na kmetijskih gospodarstvih določa 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter občinski odlok. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko izvajalcu odda vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali MKČN in vlogi priloži izjavo, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja njegovo uporabo v kmetijstvu. Vloga in izjava se nahajata na povezavi Vloge, obrazci in dokumenti.

Predpisi

Redno praznjenje greznic izvajamo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), ki predpisuje obvezno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta.

Izvajalci moramo upoštevati pogoje za izvajanje storitev, ki jih predpisuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur.l. RS št. 13/2009, 14/2011, 6/2015 in Ur. glasilo slovenskih občin št. 50/17).

Praznjenje greznic in MKČN

 

 

Dostopnost