Oprostitev storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav za kmetijska gospodarstva

Na območju občine Škofja Loka obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izvaja Komunala Škofja Loka d.o.o.. V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) zato zagotavljamo redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), najmanj enkrat na tri leta.

Kmetje, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (dodeljena številka KMG – MID), imajo možnost, da greznično goščo in blato MKČN zmešajo z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi, ter jo v najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu. V tem primeru so opravičeni obveznosti praznjenja greznic in MKČN s strani izvajalca javne službe.

Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN mora lastnik kmetijskega gospodarstva izpolniti:

V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave oziroma obstoječe greznice ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Vlogo za oprostitev plačila storitev pričakujemo najkasneje do 29. 2. 2024.

V kolikor do navedenega datuma popolne vloge ne bomo prejeli, se bodo spremembe pri obračunu storitev povezanih s praznjenjem greznic in MKČN upoštevale naslednji mesec po prejemu popolne vloge. Lastniku kmetijskega gospodarstva izvajalec za nazaj ne bo povrnil že zaračunanih stroškov storitev povezanih z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Oprostitev plačila storitev bo upravičencem priznana za dobo največ treh let.

Lastnik kmetijskega gospodarstva mora izvajalcu pisno sporočiti spremembo, ki vpliva na upravičenost do oprostitve plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, v roku 30 dni od nastanka spremembe. Spremembe izvajalec upošteva naslednji mesec po prejemu dokazila. V kolikor lastnik kmetijskega gospodarstva ne poda vloge za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in izjave, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mu izvajalec začne zaračunavati storitve povezane s praznjenjem nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Dostopnost