Kam z odpadnim jedilnim oljem?

Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča v okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje, ki ga mikroorganizmi v naravi razgrajujejo več let. Odpadna voda je z vsebnostjo jedilnega olja 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna odpadna voda.

En liter na dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako predstavlja obremenitev, ki jo povzroči 19 ljudi.

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa, da gospodinjstva odpadno jedilno olje zbirajo ločeno in odpeljejo na zbirne centre ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.

Odpadno jedilno olje v okolju je prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode, saj:

  • Se nalaga na stene kanalizacijskih cevi in s tem otežuje prehod drugih odplak.
  • Onemogoča vnos zraka, kar povzroči slabše delovanje greznice ali male komunalne čistilne naprave.
  • Onemogoča naraven razkroj in delovanje mikroorganizmov v bioloških odpadkih.
  • Se spere do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitne vode.

Pravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem

1. Shranjevanje odpadnega jedilnega olja

Olje doma po končani uporabi ohladimo in precedimo v plastično ali stekleno posodo oziroma v namensko posodo za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki jo lahko ob prijavi na e-račun Komunale Škofja Loka prejmete brezplačno na sedežu Komunale Škofja Loka. Možno jo je tudi kupiti.

Prijava na e-račun

Posodo dobro zapremo in jo do odvoza na zbirno mesto hranimo na temnem in hladnem mestu.


2. Polna posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja in oddaja olja

Ko je zbirna posoda polna, jo odnesemo v enega izmed zbiralnikov, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:

Večje količine lahko oddate tudi v Zbirnih centrih Draga ali Studeno.

Odpadno jedilno olje se predela v biodizel

Odpadno jedilno olje je koristna surovina, ki se predela v biodizel. Iz 1 litra odpadnega jedilnega olja nastane 0,9 l biodizla. Biodizel je ekološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja (ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

   

Dostopnost