Straniščna školjka ni koš za odpadke

Vsak od nas lahko vpliva na stanje okolja, v katerem živimo, ter na stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Odpadki in odpadne tekočine, ne sodijo v straniščno školjko, saj se z vodo odplaknejo v hišni kanalizacijski priključek, nato v javno kanalizacijo, nazadnje pa končajo na vtoku v čistilno napravo.

Odpadki v odpadni vodi povzročajo zamašitve črpalk na črpališčih javne kanalizacije ter s tem nepotrebne posege. Ko odpadna voda priteče na čistilno napravo, lahko odpadki povzročijo mehanske okvare naprav, posledično pa tudi višje stroške vzdrževanja in čiščenja odpadne vode. Odpadke, ki so pomešani z izločki, je treba namreč pobrati iz odpadne vode na vtoku v čistilno napravo in jih oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

Tudi nevarne snovi ne sodijo v straniščno školjko, saj načenjajo materiale, iz katerih je zgrajena kanalizacija, ter povzročajo okvaro opreme v črpališčih in na čistilni napravi.

     

V WC-školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Vse ostale odpadke pa je treba ustrezno ločevati in oddati v namenski zabojnik ali v zbirni center.

Odpadna hrana v kanalizaciji je vir hrane za glodavce, ki jih sicer redno zatiramo z deratizacijo.

Deratizacija je lahko ustrezna le v primeru, da se vsi uporabniki držimo navodil o tem, kaj ne sodi v kanalizacijo.

V pomoč pri ločevanju odpadkov vam je lahko naš Abecednik odpadkov.

Hvala, ker ste junak, ki WC-školjke ne uporablja kot smetnjak!

Dostopnost