Kam z odpadnim jedilnim oljem?

Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča v okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje, ki ga mikroorganizmi v naravi razgrajujejo več let. Odpadna voda je z vsebnostjo jedilnega olja 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna odpadna voda.

En liter na dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako predstavlja obremenitev, ki jo povzroči 19 ljudi.

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa, da gospodinjstva odpadno jedilno olje zbirajo ločeno in odpeljejo na zbirne centre ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.

Odpadno jedilno olje je prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode.

Komunala Škofja Loka bo v mesecu decembru, za namen ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja, v Škofji Loki postavila 3 zbiralnice.

 

Zakaj je potrebno odpadno jedilno olje zbirati ločeno?

  • Če zlijemo odpadno jedilno olje v odtoke, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, posledično se pojavijo mali glodavci, težave pa imamo tudi upravljavci javne kanalizacije. Zlivanje maščob in olj v kanalizacijo povzroča mastne obloge na kanalih, zmanjšuje pretočnost kanalov, maščoba se oprijema hidromehanske opreme na čistilni napravi in povzroča rast nitastih bakterij, ki motijo proces čiščenja.

  • Odpadno jedilno olje ne sme končati v greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah, saj se izloči na površino in onemogoči vnos zraka do odplak, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice ali male komunalne čistilne naprave.
  • Odpadno jedilno olje na kompostih ali travnatih površinah, zaradi visoke organske obremenitve, popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Sčasoma se spere v podzemlje do podtalnice, ki je v pri nas glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.

1 liter odpadnega jedilnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode.

Odpadno jedilno olje se predela v biodizel

Odpadno jedilno olje je koristna surovina, ki se predela v biodizel. Iz 1 litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 % biodizla. Biodizel je ekološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja (ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

Odpadno jedilno olje torej zbiramo v steklenicah in oddamo v zbirnih centrih.

Od decembra dalje pa tudi na zbiralnicah po Škofji Loki. Več o tem kmalu.

Dostopnost