22. 4. 2021 – Dan Zemlje

Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje so v ospredju opozorila pred posledicami podnebnih sprememb in uničevanja okolja. Naloga vsakega stanovalca Zemlje, je, da se negativnim vplivom na okolje, kot so onesnaževanje zraka in tal, emisije toplogrednih plinov ali antropogeni posegi v naravno okolje, zoperstavimo. To lahko storimo na različne načine.

Na primer tako, da se odločimo da bomo:

  • uporabljali javni prevoz,
  • zmanjšali količine odpadkov, oziroma poskušali preprečiti nastajanje odpadkov,
  • izbrali trajnostne vire energije…

 

Količina recikliranih komunalnih odpadkov se v Sloveniji povečuje

 

V Sloveniji je v letu 2019 nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov (ki so predstavljali 13 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov). Vsak prebivalec je v tem letu proizvedel povprečno 509 kg komunalnih odpadkov, kar je bilo 89 kg ali 21 % več kot v letu 2010. Od tega je bilo v letu 2019 recikliranih 299 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je bilo 189 kg ali 172 % več kot v letu 2010. Odloženih pa je bilo 52 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je bilo 227 kg ali 81 % manj kot v letu 2010.

ustvarjenih 509 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, od tega 299 kg recikliranih odpadkov na prebivalca in 52 kg odloženih odpadkov na prebivalca.

Količina načrpane pitne vode in količina nastale odpadne vode

Količina načrpane vode in skupna količina porabljene vode sta bili v 2019 v Sloveniji približno enaki kot v 2010. V 2019 se je porabilo precej več vode kot v 2010 predvsem za namakanje (za 102 %), vendar je poraba vode za ta namen praviloma odvisna od količine padavin. Delež odpadne vode, ki je bila iz kanalizacijskih sistemov izpuščena neprečiščena, je bil v 2019 večji (31 %) kot v 2010 (27 %).
V Sloveniji je bilo v 2019 načrpane 82 m3 vode na prebivalca.

Število potnikov v javnem prevozu in prometu se povečuje

Promet je eden večjih virov emisij toplogrednih plinov, saj prispeva skoraj polovico vseh emisij CO2. Število potnikov v javnih oblikah prevoza (cestnem mestnem in medkrajevnem linijskem ter v notranjem železniškem) se je v zadnjih 10 letih (2010–2019) sicer povečalo za 10 %, vendar se je hkrati v tem obdobju za enak delež povečalo tudi število registriranih osebnih avtomobilov. Konec leta 2019 je bilo namreč v Sloveniji registriranih že 1.165.371 osebnih avtomobilov.
556 osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev.

Delež porabe obnovljivih virov energije v obdobju 2010–2019 vsa leta približno enak

Končna poraba energije se v Sloveniji v letih 2010–2019 ni bistveno spreminjala, vendar je ob tem tudi delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, ostajal v tem obdobju ves čas približno enak.

Skupni delež obnovljivih virov energije (OVE) znaša 22 %.

 

Dostopnost