Ponovna obrazložitev obračunavanja komunalnih storitev – zbiranje odpadkov v občini Škofja Loka

Po različnih spletnih platformah smo zasledili vprašanja vezana na obračun komunalnih storitev – zbiranje odpadkov. Da pri razlagi podatkov na računih ne bo prihajalo do napačnih informacij, vam podajamo podrobnejšo obrazložitev.

Loška komunala, d.d. Škofja Loka je javne obvezne lokalne gospodarske javne službe izvajala do 31. 12. 2020 na podlagi in v skladu s sklenjeno Koncesijsko pogodbo v občini Škofja Loka

Zaradi koncesijske pogodbe, ki je bila sklenjena pred letom 2009, je Loška komunala, d.d. Škofja Loka storitve zbiranja in odvoza odpadkov obračunavala nekoliko drugače kot večina drugih komunalnih podjetij, ki so obračunavanje morala prilagoditi Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), v nadaljevanju Uredba MEDO, že takoj po uveljavitvi leta 2012.

Obračunavanje storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih (MKO – ostali odpadki) in kosovnih odpadkov je bilo že doslej po tem sistemu, da je bila cena za kg v 770-litrskem zabojniku enaka ceni na kg v 80-litrskem zabojniku.

Do 31.12.2020 so bili v obračun za gospodinjstva vključeni sledeči členi:

  • deloma velikosti posameznega zabojnika
  • deloma pogostosti praznjenja,
  • deloma stroški zbirnega centra, stroški zbiranja ločenih frakcij na zbiralnicah, stroški zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ki so se obračunavali na gospodinjstva.
Največja razlika pa je v tem, da za dvakrat večji zabojnik ali za dvakrat večjo frekvenco praznjenja, do 31. 12. 2020 cena ni bila dvakrat višja.

 

Ker je Loški Komunali, d.d. Škofja Loka potekla koncesijska pogodba, in je izvajanje komunalnih storitev prevzelo Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d.o.o., se stroški storitev se od 1. 1. 2021 dalje razporejajo samo skladno z uredbo MEDO.

Od 1. 1. 2021 oso v obračun vključeni členi:

  • velikosti posameznega zabojnika.
  • pogostosti praznjenja.
Nekateri uporabniki imate zaradi navedene spremembe, za zbiranje odpadkov, mesečni strošek višji od dosedanjega, nekateri enakega, nekateri pa nižjega. Uporabniki, ki imate pogostejšo frekvenco odvoza (več kot 13 x letno) in/ali večji volumen zabojnika za odpadke (volumen večji od 240 L) imate višji strošek, kot do 31. 12. 2020. Merilo za razporejanje stroškov je izključno izpraznjeni volumen.
Komunala Škofja Loka vsem uporabnikom storitev – povzročiteljem odpadkov predlaga, da pregledate in analizirate, ali je oprema za zbiranje odpadkov skladna z dejanskimi potrebami, ali so se potrebe v zadnjem času kaj spremenile, ali lahko sami še kaj naredite pri kvaliteti pravilnega ločevanja odpadkov ter kaj lahko skupaj naredimo pri zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov (»najboljši je tisti odpadek, ki ga nismo povzročili«).

 

Prvo pravilo pri volumnu zabojnikov za zbiranje odpadkov: Razpoložljivi volumen naj bo skladen z  dejanskimi, oziroma pričakovanimi potrebami; z upoštevanjem  Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Škofja Loka (UL RS, št. 51/13), ki določa, da je minimalni razpoložljivi volumen opreme za ostale odpadke 5 litrov/osebo/teden (isto velja za odpadno embalažo). Minimalni predpisan volumen opreme za zbiranje odpadkov pri tej javni službi nadomešča tako imenovano »naročnino« na storitve zbiranja in odvoza odpadkov (pokrivanje fiksnih stroškov).

Prikaz obračuna je po novem je v kg, ker je tudi cena izračunana v €/kg. V teh kilogramih so zajeti vsi zbrani odpadki, in sicer:

  • odpadna embalaža in ostali odpadki,
  • vsi odpadki, zbrani na ekoloških otokih,
  • vsi odpadki, zbrani v zbirnem centru,
  • vsi odpadki, zbrani na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov,
  • vsi kosovni odpadki, zbrani na dopisnice.
Količina vseh teh odpadkov se obračuna preko uporabljenega (izpraznjenega = obračunskega) volumna (to pa je za gospodinjstva oprema za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (MKO – ostali odpadki)), ki po planiranih količinah za leto 2021 znaša 0,3707 kg/liter.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na:

 

 

 

Dostopnost