Oprostitev praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na kmetijskih gospodarstvih

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. (v nadaljevanju Izvajalec) je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Škofja Loka. V okviru te službe se izvajajo tudi storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN).

V kolikor ravnate z blatom iz greznice oziroma MKČN skladno s predpisi izpolnite vlogo in izjavo (izjava mora biti izpolnjena v celoti) ter ju pošljite po pošti ali ju prinesete v sprejemno pisarno na Komunalo Škofja Loka d.o.o. najkasneje do 28.02.2021. Vloge s priloženimi izjavami prejete po 28.02.2021, se bodo pri obračunu storitev povezanih z greznicami in MKČN, upoštevale skladno z Odlokom z naslednjim mesecem po prejemu vloge.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. št. 98/15, 76/17 IN 81/19 v nadaljevanju Uredba) predpisuje obvezne storitve povezane z greznicami in MKČN, med katerimi so tudi določbe vezane na kmetijska gospodarstva (17. in 45. člen). Poleg Uredbe pogoje za izvajanje storitev te javne službe, za kmetijska gospodarstva, določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur.l. RS št. 13/09, 14/11, 6/15 in Ur. glasilo slovenskih občin št. 50/17 v nadaljevanju Odlok) in jih navajamo v nadaljevanju.

8.a člen

V primeru, da blato iz obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave oziroma komunalna odpadna voda v nepretočni greznici, nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, je kmetijsko gospodarstvo oproščeno plačevanja storitev prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav oziroma komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic.

Lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu poda vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in vlogi priloži izjavo, če z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave oziroma obstoječe greznice ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

   Kolikor lastnik kmetijskega gospodarstva ne poda vloge za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in izjave, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mu izvajalec začne zaračunavati storitve povezane s praznjenjem nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.
   Lastnik kmetijskega gospodarstva mora izvajalcu pisno sporočiti spremembo, ki vpliva na upravičenost do oprostitve plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, v roku 30 dni od nastanka spremembe. Spremembe izvajalec upošteva naslednji mesec po prejemu dokazila. Lastniku kmetijskega gospodarstva izvajalec za nazaj ne povrne že zaračunanih stroškov storitev povezanih z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

8.b člen

   Izvajalec v primeru, ko blato male komunalne čistilne naprave nastane na kmetijskem gospodarstvu in se z njim ravna skladno s prejšnjim členom, kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, uporabnik pa te storitve plača po ceni, ki je določena skladno s predpisi, ki določajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
   Določbe iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik male komunalne čistilne naprave do 50 PE izvajalcu javne službe ob izvedbi pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

  • vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznice ali MKČN in
  • izjavo o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v kmetijstvu.
Dostopnost